دستـه بنـــدی ها
برنـــدها
%15تخفیف بوعلی 0
%25تخفیف 19 دی 0
%50تخفیف شکوهیه 0
%30تخفیف 45 متری صدوق 0
%8تخفیف بلوار امین 0
%15تخفیف باجک دو 0
%24تخفیف 19 دی 0
%20تخفیف میدان سعیدی 0
%15تخفیف 45 متری صدوق 0
%20تخفیف میدان مفتح 0
%15تخفیف بوعلی 0
%20تخفیف میدان امام خمینی 0
%20تخفیف میدان مفتح 0
%20تخفیف بلوار جمهوری 0
%15تخفیف سعیدی 0
%20تخفیف جمهوری 0
%20تخفیف میدان مفتح 0
%20تخفیف 20 متری زاد 0
%22تخفیف خیابان سمیه 0
ویژه های استان قم
فردی
بازاریابان
اصناف